Category >> Wild Animals ...
View Cart

Monkey
Price :  Baht
 
สนุกพร้อมเรียนรู้เรื่องการต่อตัวสัตว์ 3 มิติ  เด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรๆ หลายๆ อย่าง ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อๆไปในอนาคต จากการประดิษฐ์สัตว์จากชิ้น กระดาษ 2 มิติ พับและติดกาวจนได้เป็นเหล่าสัตว์ 3 มิติตัวน้อย
  1. ฝึกการใช้มือและตา ประสานกัน
  2. การใช้สมาธิในการประดิษฐ์เพื่อนสัตว์กระดาษตัวน้อย
  3. การฝึกฝนพื้นฐานเรื่องมิติสัมพันธ์
เคล็ดลับการเล่น หลังจากเด็กๆ ประกอบตัวต่อสัตว์กระดาษได้สำเร็จแล้ว พวกเขาก็จะได้เพื่อนสัตว์ กระดาษตัวน้อยเป็นรางวัลแห่งความอดทน ซึ่งสามารถนำมาเล่นเป็นหุ่นมือได้ คุณพ่อคุณแม่อาจกระตุ้นลูก ๆ ด้วยการเล่านิทาน โดยใช้ตัวต่อสัตว์กระดาษเป็นสื่อในการเล่า หรือกระตุ้นให้ขาแต่งนิทานของตัวเองก็ได้ การเล่นในลักษณะนี้เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ในเรื่อง
  • การใช้ภาษา เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆ และแต่งประโยค
  • การใช้จินตนาการในการแต่งนิทานของเขาเอง
  • การกล้าแสดงออกด้านความคิด